G w Kole

G w kole

G w Kole

Symbol Energetyki
wskazujący na środki użyte w programach bankowych
do .Sponsorowania Energetyki.

W związku z niebezpieczeństwem i narażeniem naszego życia i zdrowia, spowodowanym podmianą danych osobowych i adresowych mojej rodziny na klony, a w szczególności mojej osoby i mojego męża z powodu nam przekazanego dziedzictwa rodowego przez mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego oraz przez moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską, powielenie są nasze dane osobowe wielokrotnie na klony. Żądam usunięcia wszystkich klonów, powstałych na podstawie różnych moich adresów i adresów mojej rodziny oraz pomyłek w pisowni tak w korespondencji czyli uwierzytelnionej przez pocztę oraz w wewnątrz korespondencji tak naszych jak i dzieci oraz naszych rodzin we wszystkich instytucjach. Podobnie żądam usunięcia pomyłek na klony w różnych Bankach a szczególności w Banku PKO BP, BGŻ, PEKAO SA, Raiffeisen, ING BANK ŚLĄSKI oraz M-Bank na trzy różne klony oraz na wcześniejsze moje nazwisko i klony dzieci. W obecnym czasie informatyzacji i techniki po wypuszczaniu przestępców, oraz zamianę do tego celu przepisów to jest próbę wprowadzenia przymusowych badań psychiatrycznych, dojść może do tragicznych skutków z powodu prężnego działania w naszym kraju osób na rzecz komunistycznych korporacji oraz osób współpracujących z nimi w strukturach obecnego rządu. Doprowadza to do bezkarności i dochodzi do afer typu AMBER GOLD, o źródle przyczyny poinformowaliśmy Prokuraturę. Za tym stoi komunistyczna Corporacja Donau Dnepr. Wyjaśniliśmy nawet jakie profity otrzymując za pranie pieniędzy w programach, nawet do 200% zysku. Rząd odpowiada za działania niezawisłych Sądów, które pracują na rzecz komunistycznych korporacji, tworząc nasze klony i dokumenty dla fałszywych arystokratów oraz niszcząc Kościół Katolicki, moją arystokratyczną rodzinę i Polskę. Tak jak pisze w Piśmie Świętym, do kościoła wchodzą wilki drapieżne nie oszczędzając trzody. Zmieniają oni historie na swoje potrzeby, zaplanowane przez komunistyczna korporacje w celu wprowadzenia przez kościół Jednej Religii i pozyskania do tego celu pieniędzy przez wprowadzenie fałszywych przekazów historycznych. Kościół trzymał przez wieki prawdę historyczną, co było dla wielu niewygodne. Mordowani byli księża, którzy byli filarami Kościoła. W dawnych czasach tylko osoby z rodzin szlacheckich mogli zostać księżmi. Na księdza był zazwyczaj poświęcony najmłodszy członek rodziny. Na najstarszego syna przechodziło zazwyczaj dziedzictwo, z ojca na syna. Jeżeli zabrakło syna przechodziło na córkę według uznania ojca. W późniejszym czasie zwyczaj został zniesiony, który był nakazem, że księżmi mogli zostać jedynie osoby z rodzin szlacheckich. Obecnie każdy mężczyzna, może być księdzem i nie ma to już nic wspólnego z rodami szlacheckimi i książęcymi. Wykorzystuje to obecnie korporacja komunistyczna Donau Dnepr, aby odwrócić prawdę, dla nieczystych celów, mówiąc przez ich ludzi w TVP, że później księża stawali się książętami, zamiast, że na początku powoływani byli na księży jedynie osoby ze szlacheckiego stanu. Corporacja zmienia prawdy historyczne w celu kradzieży depozytów służących do wprowadzenia Jednej Religii przez Kościół Katolicki i Prawosławny. Diabeł przybiera Anioła Światłości. Pod pozorem dobra i troski o kościół wprowadza niepostrzegalnie zło. Królestwo Boże nie opiera się na Słowie, ale na Mocy. To Bóg ustanawia kościół i On się o niego troszczy a nie człowiek. Królestwo Boże to nie napój i pokarm ale pokój, miłość radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. W liście drugim do Tymoteusza jest napisane w rozdziale 2 wers 19 „Poznał Pan tych, którzy są Jego, oraz: Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego” Z powodu dostania się grup działających do zniszczenia kościoła pod płaszczykiem „anioła światłości” można znowu przytoczyć Słowo Boże zawarte w treści Pisma Świętego „jedynie prawda może nas wyswobodzić”, Prawdą jest Jezus Chrystus i On nam wskazuje, abyśmy mówili ze sobą prawdę. W wielu kościołach dochodzi do paradoksu, aby nie mówić prawdy rzeczywistej wynikające z wiary ale jedynie mówić prawdę o o Chrystusie. Chrystus powiedział, że ja jestem Prawdą, Drogą i Życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie”. Ponadto traktowanie prawdy jako sprawiedliwości subiektywnej, wewnętrznej i ograniczonej do informacji o Chrystusie, nie wprowadzając jej w życie co jest obłudą. Takie zrozumienie wyklucza słowa zawarte na stronicach Pisma Świętego np. o Ananiaszu i Safirze . Ananiasz i jego żona Safira, skłamali Bogu myśląc, że dają pieniądze za całość sprzedanej ziemi, przez co myśleli, że będą uznani za dobrych chrześcijan przed apostołami. Skłamali mówiąc, że oddali im całość, zostawiając sobie troszkę pieniędzy ze sprzedaży pola . Nie musieli nic oddawać, ale woleli skłamać aby się przypodobać ludziom, jakimi są dobrymi chrześcijanami. Apostoł Paweł miał objawienie i zapytał, co go opętało, że skłamałaś nie mnie ale Duchowi Świętemu. Wiemy, że padł martwy i Ananiasz i Safira. To jest kościół, w którym sam Bóg bada serce i nerki. On zna zamysły naszych serc i przed Nim jesteśmy jak list otwarty. Sądy ludzkie są niczym według Sądu Bożego, który osądzi nawet nasze zamiary. Niech Jemu będzie Chwała na wieki.

Z tego powodu, że pochodzę z rodziny po mieczu, w której od wieków przekazywane są prawdy Boże, co jest największym skarbem, mam prawo do powiedzenia prawy aby zaprzestać zła, które wyrządzane jest z pokolenia w pokolenie, z powodu chciwości i zachłanności ludzi, dla których pieniądz jest Bogiem, a innym brak jest wiary, co powoduje lęk i skłonności do współdziałania w kłamstwie, które jest narzędziem złego. Mimo ukrywanych od wielu lat prawd co spowodowało niejasności, Bóg daje ponownie światło na nasze sprawy aby ratować wielu od zagłady. Każdy chrześcijanin będzie się chlubił z Jezusa Chrystusa , gdyż On daje zwycięstwo nie człowiek. Chcąc ugodowo wszystko załatwić, przez wiele lat wpadaliśmy w pułapki przygotowane na nas, ale ze wszystkiego wyrwał nas Pan. Dlatego pragnę w tym Piśmie, wyjaśnić, że to Bóg prostuje d drogi tego kto pragnie sprawiedliwości i Jemu należy się cała Chwała. Jestem zmuszona żądać prawy i usunięcia naszych klonów zaplanowanych do kradzieży i zniszczenia Kościoła Katolickiego , Prawosławnego oraz ludzi którzy szczerze oddali życie Jezusowi Chrystusowi. Z tego powodu musiałam połączyć sprawy wiary przeciwdziałające okultyzmowi, z którego jak widać korzystają się nie tylko Sędziowie, ale również Policja przez współdziałanie z wróżbitami w celu odszukania dokonanych miejsc przestępstw. W Słowie Bożym jest napisane, że „ nie ma ani jednego sprawiedliwego nie ma nikogo , kto by zasłużył na niebo” dlatego człowiek nie powinien sądzić drugiego, ale pozostawiać go na osąd Boży. Ponieważ jesteśmy częścią społeczeństwa i jesteśmy bezpośrednio narażeni na niesprawiedliwe Sądy ludzkie, których nie ma możliwości ominąć są nieraz powody ważniejsze od życia. Staje się to wówczas potężnym obciążaniem dla ludzi kochających Boże Prawa. Niejednokrotnie nasze, życie stawia na naszej drodze przeszkody, które nie są możliwe do usunięcia mocą ludzką. Wówczas wkracza do działania Bóg nie tylko usuwając przeszkody ale i prostuje nasze ścieżki a poprzez doświadczenia stajemy się lepsi. Dla osób niewierzących są to nieistotne sprawy i teoria, ale dla ludzi wierzących są to podstawy życia. Nazwanie niejednokrotnie wyboru mniejszego zła, w rzeczywistości nie jest złem ale wyjawieniem prawdy. Z tego powodu ujawnienie prawdy jest postrzegane jako zło. Pielęgnowanie kłamstw i ich powielanie już stało się gangreną ludzkości i doprowadziło do zakażenia i deprawacji całych narodów. Do spraw codziennych powoływane są Sądy i to na ich mocy są rozstrzygane sprawy, które są koniecznością . Jedynie moc Jezusa Chrystusa może przemienić serca ludzi. Oczyszcza nas z wszystkich grzechów przez swojego Ducha któremu dał w nas mieszkanie. Z tego powodu niezależenie od sytuacji w jaki się znajduje człowiek wierzący, może chwalić i wielbić Pana, który ma moc burzenia warownia diabelskiej. Mówiąc prawdę narażamy się na niesławę, ale nie mówiąc narażamy się Bogu i narażamy życie tysięcy niewinnych osób.

Rząd Polski wykonuje planowo zlecone przez Komunistyczna Corporację Donau Dnepr zadania przy pomocy niezawisłych Sądów i pomocy TVP nagłaśniającej zaplanowane sprawy. Spraw jest tak wiele, że nie sposób ich wszystkich wymieniać, ale ograniczę się w tym piśmie do spraw osobistych, których nie wyjaśnienie godzi w suwerenność Naszego Narodu. Chodzi o podmianę naszych danych osobowych i wykorzystania nas jako innych osób, np. poszukiwanych lub patologicznych w celu możliwości eksperymentów na rzecz komunistycznych korporacji Donau Dnepr, Kompania Island, oraz Kompania House itp. Przy podmianie danych osobowych przez bio-chipy dokonano by zbrodni doskonalej na prawdziwych członkach naszej rodziny carskiej w celu kradzieży i wykorzystania nas do nikczemnych celów oraz zaspokojenie zwierzęcych ich instynktów dominacji w celu uzyskania władzy absolutnej. Brak ingerencji osób zewnątrz powoduje, że ich działania są coraz bardziej perfidne i zmierzające do likwidacji wszystkich religii, które im będą stać im na przeszkodzie w uzyskaniu tego celu.

Narażenia jesteśmy na niebezpieczeństwa w związku z przestępczym działaniem struktur Państwa Polskiego działającego według wskazówek i projektów zawartych w przejętej dokumentacji Komunistycznej Corporacji Donau Dnepr, jednocześnie udostępniane są tajne konta rządowe do prania pieniędzy, co wymienione jest w dokumentacji Donau Dnepr. Pod pozorem bezpieczeństwa i ochrony Państwa jest szykowany zamach na swobody obywatelskie i wolność osobistą. Takie działanie zmierza do destrukcji i zniszczenia Państwa Polskiego, oraz działa na rzecz obcych wywiadów, przedkładając dobro innych narodów nad dobro naszego kraju i naszych obywateli. Stanowi to zagrożenie naszej państwowości i jest zamachem nie tylko na swobody obywatelskie, ale na suwerenność całego Narodu Polskiego.

Poniżej przedstawiam dowody na podstawie naszych spraw osobistych, które są kluczem do Ochrony Państwa Polskiego z powodu, że nasze depozyty mają być użyte do tych przestępczych i nikczemnych praktyk.

Żądam zablokowania przestępczych praktyk podmiany mojej carskiej rodziny oraz zablokowania jakichkolwiek zmian strukturalnych z zakresie zmian geodezyjnych, zmiany ulic oraz usunięcie zaistniałych klonów mojej rodziny oraz przywrócenie faktycznych danych tak osobowych jak w nieruchomościach, gdyż nie wykonanie tego skutkuje zatwierdzeniem przestępstw.

Chodzi o ulice gdzie mieszkali moi rodzice Józef Ludwik Bochyński oraz Filomena Jadwiga Bochyńska, oraz ja jak również i rodzice mojej mamy Aniela Regina Mazurek jest to ukryta księżna Anna Glińska z domu przybrała nazwisko Maksalon rodziny z Woźnik oraz jej mąż Franciszek Jan Mazurek, który jest prawdziwym Hrabią Janem Tarnowskim, ukrytym jako Mazurek wcześniej jako Jan Mazur. Miejsca rodziców mojego ojca, czyli matka Księżna Róża Maria Lubomirska, po jej śmierci opiekowała się jej jedynym jej dzieckiem moim ojcem Bolesława Podczaska, która była ukrytą Marią Romanow i występowała w PRL czyli komunizmie jako jako matka mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego czyli syna carewicza Aleksego Romanowa ukrytego początkowo jako Marian Bochyński, później jako Roman Bocheński , następnie Brunon Bochyński/Bocheński a na końcu życia jako Ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński, we Fryburgu w Szwajcarii, co zostało oficjalnie zgłoszone do Szwajcarii, oraz do Prokuratury również w IPN i Sądach w Polsce w rożnych sprawach. Adresy rodziców mojego ojca zostały już podmienione z powodu już dokonanych zbrodni i kradzieży.

Żądam zablokowania zmiany mojej ulicy przy Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach , czyli naszych polskich bohaterów narodowych , na jakakolwiek ulice a w szczególności na pomordowanych w Gettcie Warszawskim żydowskich bohaterów narodowych. Jest to profanacja Polskich Wartości Narodowych pod pozorem uszanowania innych narodowości, co nie może doprowadzić do konfliktu. W związku z podmianą mojej rodziny pragnę dodać, że dziadek był doradą Willy Brandta, Kanclerza Niemiec, który pokłonił się pod pomnikiem Getta Warszawskiego . Stało to się obecnie symbolem wykorzystywanym do podmiany mojej rodziny na klony. Ulica Bohaterów Westerplatte została wpisana już jako ul. Getta Warszawskiego przez Prokuraturę w Tomaszowie Mazowieckim , co dowodzi o spisku i współdziałaniu na nasza szkodę czyli już wcześniej zaplanowano a nawet przesłano w celu uwierzytelnienia w przyszłości, że obecnie już taka ulica istniała, mimo jej braku. Korespondencje przysłano z Tomaszowa Mazowieckiego, na jeszcze nie istniejąca ulice Getta Warszawskiego. Pani Geodeta Nowakowska ze Stąporkowa, które należą do terenu gdzie są fałszywi hrabiowie Tarnowscy, podmieniła nazwę ulicy w Starachowicach z ul. Nad Kamienna 25 na ulicę Kamienną 25 . Dorobiła już do przodu to co zmierzają zrobić w przyszłości dla Corporacji komunistycznej, której dokumentacja ta była potrzebna do banku w celu kradzieży depozytów przez wytworzone klony mojej rodziny , poprzez mapy geodezyjne i windykacje które są fałszywe w celu kradzieży. Wpisując ulicę Kamienną zamiast ul. Nad Kamienną 25 celem była podmiana akt i zatarcie śladów po przestępstwie, które ma doprowadzić do zamordowania całej nasze rodziny. Po interwencji owa pani zamienia na ulicę symbolicznie pisana przez małe literę czyli ul „nad Kamienną”, aby zatrzeć ślady po prawdziwych danych. Podobnie postępuje, ale w bardziej perfidny i podły sposób pan Podczaski z Warszawy, współpracujący z Kulczykiem, wpisując początkowo dane mojego dziadka przez małą literę, po interwencji usuwa nasze dane na portalu, wpisując, że moi rodzice mili jedną córkę Beatę i jej dzieci. Do tego zmierza działanie pana Waldemara Maksalona z byłych struktur UB. Był on donosicielem na moją arystokratyczną rodzinę. Są to dowody na istnienie spisku i dorobienie klonów pod różne nasze adresy i na przyszłość pod klony aby zatuszować nasze istnienie. Jest to działanie nie tylko na nasza szkodę, ale również na szkodę Narodu Polskiego.

Ochroną należy objąć adresy w Starachowicach przy Bohaterów Westerplatte 1 oraz ul. Nad Kamienna 25, działka 29, oraz Nowowiejską 29 oraz działka dojazdowa powstała z części uznanego za zmarłego Władysława Mazurka, pracującego w Obozie zagłady w Niemczech. Obecnie podmieniono komputerowo numeracje w celu zatarcia śladów.

Działkę dojazdową podzielono na cztery osoby. Okazało się, że według relacji jego sióstr przeżył i miały z nim kontakt. Z powodu pracy w obozach śmierci nie wrócił do Polski a jego rodzina do dziś kolaboruje przeciwko naszej rodzinie podając się za nas. Podstawiono go pod podstawiono go pod mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego pod nazwiskiem Mazurek, i jednocześnie przesłano obraźliwy list w celu uwierzytelnienia kłamstw. Z tego powodu mój dziadek, który był uczciwym i szanownym człowiekiem nie odzywał się do nich przez 15 lat. Fałszując dokumenty przerobiono tą osobę na mojego dziadka hrabiego Tarnowskiego ukrytego w rodzenie Mazurek albo zmuszonego do przybrania tego nazwiska. Na początku wytypował jako Jan Mazur później jako Franciszek Jan Mazurek modelarz z zawodu. Przyjaciele rodziny moich dziadków to Adrianna Górecka, Włoszka z pochodzenia, która został bestialsko zamordowana i skradziono wówczas złoty zegarek, jej wcześniej zmarłego męża dyrektora , który otrzymał go z fabryki Fiata we Włoszech, podczas wyjazdu wraz z kilkoma inżynierami z Polski. W tym wyjeździe uczestniczył mój dziadek Franciszek Jan Mazurek, który również przekazał swój zegarek mojej babci, ale został skradziony wcześniej w Warszawie. Było to ręczne weneckie wykonanie.

Sprawa fałszywych hrabiów Tarnowskich ma korzenie fałszowania jeszcze za komuny. Później oszustwo dokonywane jest w Krakowie, gdzie ma wielkie uznanie sędzina z Katowic Barbara Bochyńska z domu Małachowska, która mieszka w Katowicach i nie jest rodzina Brunona Bochyńskiego mojego dziadka. Dokonuje się fałszerstw w Końskich i innych miastach w Sądach i Prokuraturze oraz Policji co powoduje to, że Państwo Polskie, może tylko uporządkować te oszustwa gdyż za nie jest odpowiedzialne oraz za działania innych organów. Nikt nie ma zamiaru porządkować fałszerstw, gdyż one są celowo zrobione z pełną premedytacja w celu zniszczenia Kościoła Katolickiego czyli Chrześcijaństwa, Polski i Polskiego Narodu. Nikt nie chce dowoływać się do oczywistych faktów, aby zablokować zamierzone działania zmierzające do pozbawienia nas życia, oraz ochronić życie naszych rodzin, przez podmianę naszych rodzin na klony. Wystarczy trzy lata , aby powoływać się na fałszywe dane. I prawdziwych się już nie pamięta. Nieruchomość przyznano fałszywym Tarnowskim po śmierci mojej mamy, ale za życia mojego ojca oddano miecz na Wawelu oraz dzieła sztuki, dziś oszuści przyszli po nasze nieruchomości po rodzicach. Mało im było śmierci ludzi niewinnych oraz kapłanów, mało im było oraz bogactw zagrabionych po wymordowanych naszych przodkach. Mało im było wyrządzonego zła i obecnie sięgnęli po nasze malutkie nieruchomości po dom rodzinny, aby podszyć się pod nas samych, aby dokonać zbrodni do końca. W Piśmie Świętym jest napisane: „ Boże mścicielu ukaż się i oddaj każdemu według jego uczynków” „Niech odwróci się od niesprawiedliwości, każdy kto wzywa imienia Pańskie”

Jeśli w latach 60 tych w komunizmie przyznano uzurpatorom Tarnowskim mienie to oszustwo to dowodzi, że są to osoby, które należały do oprawców naszej arystokratycznej rodziny. Jest to rażąco widoczne na naszym przykładzie. Jesteśmy niszczeni w podły sposób i nikczemnie dorabiane są nasze klony, rachunki wystawiane są na utworzone klony za które nas obciążają, pozbawili nas naszej własności przez podstępy i nikczemne działanie Sądów. Nie mamy gdzie mieszkać z powodu niebezpieczeństwa ludzi spaczonych , którzy ciągle zastanawiają się jak nam zaszkodzić i mojej rodzinie. Zniszczono nam firmy a na klony naszych firm dokonują się niebotyczne obroty z naszych depozytów rodowych. Na funduszach emerytalnych widoczne są wpłaty na kontach poprzez spółki III filar co dowodzi na przepływy środków na klony. Podmieniono moje dane aby podmienić rodziców moich dzieci. Tak to nie fikcja to XXI wiek . Po zamianie dowodów osobistych, na dowody elektroniczne, każda niewygodna osoba może mieć podmienione dane osobowe i usunięta ze społeczeństwa jako odpad. Ponieważ komornik wytworzył klony mojej matki i po raz trzeci chciał dokonywać spisu z inwentarza dokonuje się przestępstwo, które ukryć może tylko system komputerowy, który można dowolnie zmieniać. Pod pozorem ochrony danych osobowych znikną ludzie i zbrodnia staje się doskonała.

Świadczy to o morderstwie na mojej matce z premedytacją a nie tylko bezprawnej operacji na głowie. Dlatego prokuratura odmawia śledztwa. Jednocześnie powołuje się na kłamstwa., Ogrom matactw i oszustw jest tak wielki, że dobry Bóg, może to osądzić sprawiedliwie. Hańbiące procedery okaleczania ludzi przez komunistyczne działania, osób niewygodnych politycznie teraz są coraz bardziej niebezpieczne, gdyż mogą do tego celu wykorzystać pieniądze z naszych depozytów, czyli używać je pod pozorem do nowych technologi, przez ludzi spaczonych na umyśle co może dowodzić, na dozwolone naukowe eksperymenty w celu pozyskania materiałów genetycznych dla ludzkich hybryd, co jest widoczne w wielu opracowaniach naukowych. W Słowie Bożym ludzie tacy określani są mianem, „wynalazcy złego”. Ponadto obecnie trwają poszukiwania zagonionej osoby, której zdjęcie jest podobnie do zrobionego zdjęcia przez Panią Ewę Eugster ze Szwajcarii co powoduje podejrzenie o ponownej jej współpracy w celu podmiany rodziny. Z powodu, że na naszych zdjęciach robionych tendencyjnie do celów wywiadów w szczególności rosyjskiego widnieją podpisy z innym imieniem, jak również do ich robienia polecono mi aby włożyła odpowiednie ubrania przygotowane przez panią Ewę Eugster jest widoczny związek jej działania zmierzający do podmiany rodziny. Z tego powodu, łatwa mogłaby być podmiana danych osobowych na osobę zaginioną a później w Szwajcarii na inną wymienioną przez panią Ewę Eugster. Doprowadziło by do praktyk okultystycznych na mojej osobie i rodzinie jak to dotychczas robiono z moją rodziną, a co jest skrzętnie ukrywane. Pani Ewa Eugster para się praktykami okultystycznymi połączonymi obecnie z technika programowania ludzkiego umysłu. Z tego względu po zorientowaniu, się że byliśmy w niebezpieczeństwie przebywając w Szwajcarii w Niej w domu, wystosowałam list do różnych kościołów o pomoc w którym to obszernie wyjaśniłam ich sposoby działania.

Ekstremalne działanie w celu pozyskania największych pieniędzy świata jest oczywistym powodem, dlaczego tak się dzieje. Jest to odwieczna walka dobra ze złem w celu pozyskania władzy, pieniędzy i bezwzględnej kontroli nad ludźmi, których sami uwikłają w złym czasie aby mieć nad nimi kontrolę. Pani Eugster pod pozorem naszej przyjaźni, była również w domu mojej siostry w Katowicach przy ul Batorego 8/18 gdzie ją odwiedziła. Obecnie moja siostra wyprowadziła się z Polskie do Irlandii i przekazała swoje dane adresowe w liście przy pomocy Sądu Rejonowego w Starachowicach, dla obcej sąsiadki Pani Heleny Surma w sprawie drugiej o wodę. Przekazane listu w taki sposób w zmataczonej sprawie na klony, ma związek z praktykami zapisanymi w dokumentacji Corporacji Donau Dnepr. Według praktyk Corporacji Donau Dnper i jednej religii miłości, „Harmonia Życia” ma symboliczne znaczenie przekazane również w symbolicznym geście dla obcej sąsiadki pani Heleny Surmy. Przekręt pod pozorem spraw legalnie prowadzonych i niewinnych jest dowodem na współpracę mojej siostry z tymi osobami oraz z Sądem. Ponieważ Wodociągi poprzez połączenia (liniowe) czyli kolejowe wyprowadzały pieniądze przez Śląsk, Kielce, źródło w Sukowie pod Kieleckimi, przez Lipie Henryk Szyb, gmina Brody Iłżeckie pod Starachowicami, (zmienione obecnie już w internecie na pod Kielcami), później wodociągi Starachowice do których należy Lipie Henryk Szyb, oraz adresy pod którymi mieszkałam, oraz źródło w Trębowcu pod Starachowicami. Wszystkie strategiczne miejsca są we władaniu służb rosyjskich. Koleje Śląskie zakupiły akcje wodociągów, co spowodowało możliwość dalszych łączonych kradzieży, oraz pod pozorem charytatywnych działań i innych, przez nieuruchomioną fundację męża, na nasze dane osobowe. Akt Notarialny Fundacji jest spisany w kancelarii Notarialnej w Katowicach, oraz znaczna pomyłka w nazwisku przez ZI zamiast przez ź. Nie został usunięty błąd w nazwisku a fundacja nigdy oficjalnie nie została uruchomiona. W tym celu rozłącza się mnie z mężem w różnych sprawach dla powstałych klonów i dokonuje się kradzieży i i prania pieniędzy. Obecnie sprawa w Opocznie w prokuraturze , gdzie mnie rozłączyli z mężem mimo wspólnego doniesienia, dla utworzenia kolejnego klona przez Kielce, Łódź i Opoczno. Dlatego potrzebne były klony, ponieważ ja z mężem nie godzimy się na zniszczenie naszego narodu i Kościoła Katolickiego oraz Kościoła Prawosławnego z powodu wprowadzenia niszczącego dla wszystkich chrześcijan Ładu Światowego dowodzonego przez komunistyczną Korporację Donau Dnepr z zamku Chateo Gütsch, w Lucernie w Szwajcarii, gdzie miało być centrum Jednej Religii.

Akcje Wodociągów zakupiła kolej na śląsku co powoduje połączenie śląska, oraz dowodzi na jej udział w tym procederze z powodu zamieszkiwania na Śląsku mojej siostry i obecnie przekazania swojego adresu do dorobienia klonów fałszywej rodziny. Moja siostra mieszkała wcześniej u Jerzego Bochyńskiego (występującego jako brat mojego ojca) i Barbary Bochyńskiej która uczestniczyła w dorabianiu genealogii dla fałszywych hrabiów Tarnowskich w Końskich. Zdążył nas o tym powiązaniu poinformować ksiądz Rybak z Rudy Malenieckiej, który już nie żyje. Pani Barbara Bochyńska z domu przybrała nazwisko Małachowska, czyli pomordowanej w całości rodziny Małachowskich o czym mnie poinformował za życia, mój ojciec Józef Ludwik Bochyńsk. , Obecny gest sądu którzy przekazuje obcej Sąsiadce list od mojej siostry dowodzi na współdziałanie w podmieni rodziny. Tym bardziej, że siostra była ławnikiem w Sądzie w Katowicach, której poparcie podpisała Barbara Bochyńska. Ponieważ Barbara Bochyńska podszyła się w Komunizmie bezprawnie pod znanego Sędziego w Katowicach Feliksa Bochyńskiego , wyjaśnia to fakt przekazania fałszywszych akt do Archiwum w Radomiu do wytworzenia fałszywych danych UB-ckiej rodzinie Maksalon ze Starachowic. Dokonuje się wprowadzeni nie istniejącej osoby w tamtym miejscu jako zamordowanego na Firleju Feliksa Bochyńskiego w celu podstawienia fałszywych danych dla rodziny Maksalon. Udając przerobili Feliksa Maksalona będącego świadkiem w sprawie Mariana Bochyńskiego i jego matki Marii Romanow ukrytej jako Bolesława Podczaska w sprawie z Wrońskimi i Bochyńską Michaliną Turkiettich, w której to zawłaszczyli nieruchomość po naszym dziadku carewiczu Aleksym Romanowie występującym wówczas jako Brunon Bochyńskie/Bocheńskim, przy pomocy Sądu. Sposób wypróbowany i użyty ponownie jak w sprawie przy Ul. Nad Kamienną 25. w Starachowicach. Są to usługi na rzecz obcych wywiadów na szkodę Państwa Polskiego. Moje siostra Beata Maria Idziak przekazała swoje dane adresowe w Irlandii dla obcej osoby przy pomocy sądu, co jest symbolem podmiany swojej tożsamości dla wytworzonej przez Corporację komunistyczną nieistniejącej w tym domu Dorotę Idziak pod pozorem sprawy o wodociągi przy pomocy pani Heleny Surma występującej również w kilku postaciach. Ponieważ dorabiano genealogię dla Pani Angeli Merkel dochodzi do ironii, że pod moją nieruchomość sfałszowano dane pod nazwisko dziadka pani A. Merkel jako Kaźmierczak i na adres po rodzicach wpisano wymyśloną Dorotę Idziak. Aby dorobić księżniczkę dla Pani kanclerz przez moja siostrę, której Sąd oddał list w celu nieuwierzytelnienia jej tożsamość, dla obcej osoby moje dane zostają usunięte jako osoba nieistniejąca. Pod mój dom podmieniono mnie pod nazwiskiem, jako Kaźmierczak a Beatę z Doroteą pod Piotra Wielkiego przez oszusta Maksalona jako Dorotę Maksalon przemieniona na Tarnawę Maksalon itp. itd. Fałszując przerobili Feliksa Maksalona na Bochyńskiego, aby pasował dla Barbary Bochyńskiej z Katowic. Feliks Maksalon nie ma nic wspólnego z Feliksem Bochyńskim ze Śląska ni tez Barbara Bochyńska. Feliks Maksalon był świadkiem w Sprawie Mariana Bochyńskiego i Bolesławy Podczaskiej przeciwko Wrońskim i Bochyńską Michaliną w której to zawłaszczyli nieruchomość po dziadku przy pomocy Sądu na usługach obcych wywiadów na szkodę Państwa Polskiego. Siostra mówiła mi, że ojciec Barbary Bochyńskiej mówił po niemiecki, dlatego podejrzanym jest faktem zagrabienie mojej nieruchomości po rodzicach zakupionej przez nich w 2001 roku czyli ponoć po Komuniźmie, od UM w Starachowicach. Oszustwa dokonywał Urząd Miejski i dlatego prezydent Sylwester Kwiecień śmiał się z nas prawowitych dziedziców. skoro miał pachołków UB jako spadkobierców wytworzonych za jego kadencji . Dlatego forma przekazania swojej tożsamości dla wytworzonych osób przez korporację komunistyczną przy pomocy pani Heleny Surmy dla nieistniejącej Doroty Idziak jest wymowna w kontekście pani sędziny Barbary Bochyńskiej Sędziny z Katowic podszywającej się pod rodzinę Feliksa Bochyńskiego Sędziego z Katowic, którego podstawiono pod Feliksa Bochyńskiego z Katowic. Podczaski również podstawił swojego ojca jako brata przerobił go na Eugeniusza Bochyńskiego, aby reaktywować domu Handlowe w Warszawie promując niepiśmiennych służących Jabłczyńskich jako właścicieli części reaktywowanego majątku. Dochodzi do reaktywowania Francusko-Polskiego Towarzystwa Górniczego z pomocą połączenia kolei , które były własności carską czyli mojego dziadka, próbuje się połączyć osoby sąsiadów wpisując ich przez fałszywe podmienione sygnatury za rodzinę. W tym celu wykorzystuje się wodociągi, gdyż są spółką zakupią przez koleje śląskie. Czyli sprawę o wodę dla pani Heleny Surma aby uwierzytelnić pochodzenie dla sędziny Barbary Bochyńskiej i Jerzego Bochyńskiego oraz osób wymienionych. Ponieważ przestępstwo już się dokonało między innymi na Śląsku i można to udowodnić, wszystkie fałszerstwa zmierzają jego zatarcia śladów przez podmianę rodziny, wówczas po naszej likwidacji nikt by nie odpowiadał za haniebne czyny. Po podmianie rodziny na klony dokonane kradzieże i mordy nie będą wówczas uznawane z gdyż gdy już przygotowano pod nas osoby które nas by zastąpiły. Przez wiele lat przygotowywano podmianę rodzin obecnie jest to widoczne na każdym kroku. Przez wykazanie związku z Maksalonem jako Bochyńskimi dokonuje się reaktywowania przedwojennych fabryk przy pomocy Barbry Bochyńskiej w Sosnowcu Barbara Bochyńska korzystał z porad okultystów czyli wózki ze Skarżyska Kamiennej.

Książka Jacka Wijaczki opisujące sprawy Sądowe za dokonywanie mordów rytualnych na Polskim społeczeństwie przez Żydów szczególnie na terenach Lubelszczyzny. Polska mając za sobą ta smutna historie nie powinna dopuszczać, aby doszło w przyszłości do przypuszczeń mordów rytualnych z powodu zaakceptowania ubojów rytualnych. Może mieć to wymiar skandalu międzynarodowego , gdy wyszło by, że ustawa była sporządzona dla wymordowania mojej carskiej rodziny. Różne osoby powoływały się na okultystów w tym pan A Ciszewski podszywający się pod herb ZDORA. Aby wyglądało to bardzo naturalnie na początku w dniu 16.04 2013r w Sejmie uczczono minutą ciszy pomordowanych w Gettcie Warszawskim. Po tych wydarzeniach władze miast na cześć Żydów będą chcieli zamienić zaplanowane wcześniej do podmiany mojej rodziny ulice Bohaterów Westerplatte 1 na Getta Warszawskiego, z powodu że Pan Maksalon mieszka w dziwnie usytuowanym miejscu, nie pasującym do bieg ulicy Bohaterów Westerplatte pod numerem 8. Mimo niejasnego położenia również nazwano ta ulicę Bohaterów Westerplatte. Podmieniono by moje dane adresowe jak również i dane adresowych mojej siostry ponieważ komornik już wcześniej przygotował we współpracy z Invest Bank fałszywe dokumenty, że siostra mieszkała przy nieistniejącej w Starachowicach ulicy Batorego 8/18 . To oszustwo i kolejnych kilka dowodzi na współprace międzynarodową skierowana przeciwko mnie i mojej rodzinie i zemstę za ujawnienie ich planów, które przechwyciłam z komunistycznej korporacji Donau Dnepr wraz z kontami numerycznym. W dokumentach wykazano, że prane były pieniądze również na Cyprze. Ponieważ podmieniono moje dane na Miedzną Drewnianą koło Opoczno mimo zameldowania w Starachowicach na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1, dokonuje się dorobienia konta na adres którego nigdy nie podałam i inne województwo przez BGŻ, z powodu przesłania na to konta pieniędzy z Biura Prawnego w Szwajcarii. Bank zamyka moje konto podając przy tym nieprawdziwe dane adresowe. Dokonuje się przez, poprzez moje konta bankowe przez klony sponsorowania jednej religii, której centrala jest zaplanowana na zamku Chateo Gütsch w Lucernie w Szwajcarii, Bank wpisuje nieprawdziwe dane mojego konta i zamyka je fałszywe dane na Miedzna Drewniana na który adres nigdy nie zakładałam konta lecz na adres ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach. Dokonuje się podmiany rodziny, aby pasowała do przestępczych praktyk powstałych na skutek, działalności Sądów, Prokuratorów i innych jednostek, tworzących klony naszej rodziny również pod nasz adres w Szwajcarii. Prokuratura również dorabia osobno dane dla klona mojego męża i nasze dane są już wielokrotnie powielone na klony. Dojść mogło by później do zaplanowanego, zaginięcia innej osoby lekko podobnej do preparowanych zdjęć przez Ewę Eugster, ze Szwajcarii i przez podmianę mojej tożsamości ślad po mnie by zaginął z powodu podmiany mojej rodziny. Po zaplanowanym naszym mordzie doszło by do identycznej sprawy jak przez wojną, pod nas jak przed wojną i po wojnie podstawiono by ludzi jako naszą rodzinę wyprodukowanych właśnie przez naszych oprawców jak Maksalon, Podczaskich, Bochyńskich, Tarnowskich, i osób podstawionych za pomordowanych Juliusza Bochyńskiego i Gertrudę Komorowską, Ernesta Bochyńskiego , oraz moją babcię księżną Różę Marię Lubomirską, oraz mojego dziadka carewicza Aleksego Romanowa występującego jako pod Brunon Bochyński. Za nas występowały by nasze klony jak dotychczas podmieniono moją rodzinę, a nasze DNA, bezprawnie wykorzystywane by było do replikowania dla nauki. Moją twórczość już próbowano ukraść, na szczęście dobry Bóg dał mi tego dowody przed czym się zabezpieczyłam . Dokonano by nikczemnych praktyk oraz mordów rytualnych na mojej osobie i rodzinie.

Z powodu braku reakcji na nasze dowody, które są oczywiste, mam prawo sądzić, że grupa morderców to znaczy osób podających się za Żydów, którzy według Słowa Bożego nie są Żydami ale Synagogą szatana. Mają czelność podnieść rękę nawet na Pomazańców Pańskich. To Bóg wybiera ludzi do swojego dzieła a nie człowiek. Jezus Chrystus jest tym, który będzie sądzić ziemie. On osądzi każdy czyn dobry czy zły czy tajny. Z powodu ponownych „zbiegów okoliczności”, dochodzi do zagrożenia naszego życia.

Państwo Janina i Stanisław Pikul z Tarnowa byli okultystami, Pani Ewa Eugster również działa według schematu Donau Dnepr i jest programowana w zakładzie psychiatrycznym co zostało wykryte. Ona działa jak robot, i musi wykonywać ich polecenia. Miejsca eksperymentów nie są umieszczone na mapie podobnie jak Lipie Henryk Szyb gmina Brody pod Starachowicami mimo istnienia już jest wymazana z mapy. Pani Ewa Wielechowska z Donau Dnepr mówiła, że mają sposoby, abym robiła wszystko co tylko zechcą. Proponowano mi wyjazd na Cypr w celu programowania mózgu pod pozorem szybkiego uczenia się języków. Widoczne jest spójne działanie byłych struktur z obecnie działającą Corporacją Komunistyczną Donau Dnepr z działaniami struktur Państwa Polskiego, które chronią przestępców i konstruują prawo według zapotrzebowania Corporacji Donau Dnepr, Campania Island i Compania House, w celu wprowadzenia Jednej Religii, przy pomocy organów ścigania niszczą chrześcijaństwo i tępią wszelką inną religie, która by miała większą władze nad nimi.

Deprawowane jest prawo przez przyzwalanie na szkodzenie obywatelom oraz bierność przeciwdziałania faktycznym przestępcom . Było widoczne zaangażowanie, żony byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w szkodzeniu osobom niewygodnym politycznie.

W ogłoszeniu pani Kopacz dopowiedzianej wyprowadzenie kradzionych precjozów carskich naszej rodziny carskiej, widoczny jest związek z tym procederem również i drugiej żony Waldemara Maksalona Alicji Maksalona z domu Kowalskiej. Pracuje ona w Baku PEKAO SA, które fałszuje moje dane na klony pod nazwiskiem z pierwszego małżeństwa oraz wcześniejsze adresy zamieszkania, przez moje konta bankowe.. Pani Kopacz jako Minister Zdrowia, otrzymała co jest widoczne, za pomoc w wyprowadzeniu precjozów carskich, nominację na Marszałka Sejmu. W ten sposób jest widoczne system naszego Państwa. Wysokość nominacji jest wielkością szkodzenia mojej rodzinie. Moja córka pracowała w firmie, która powstała na bazie kradzionych naszych depozytów przez Corporację Donau Dnepr. Pracowała za trzech jej zmęczenie potraktowano jak przestępstwo oraz doszło do niegodnych incydentów. Właśnie gdy wracała po spotkaniu z zakończenia roku 2012 w pracy doszło do niewyjaśnionego dokładnie wypadku mojej córki Marty Bochyńskiej. Była to próba jej likwidacji aby Maksalon mógł przejąć nasze nieruchomości dla klonów Spraw I NS 956/09, przemieniona po śmierci mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na sprawę I Ns 716/10 . Pani Ewa Eugster wówczas twierdziła, że nie spotkała bardziej spostrzegawczej osoby jak ja. Obecnie już wiadomo, chodziło o wysłane z Sądu wezwania zmierzającego do podmiany rodziny Maksalon na moją, co ja skrupulatnie wyłuszczałam. W czasie gdy wyjechałam do córki po wypadku, dokonano podmieniony mojej rodziny na klony. Z powodu braku funduszy nie mogła jechać od razu, ale do tego osobiście nakłoniła mnie panie Ewa Eugster rozkazując, że mam natychmiast wyjechać, nawet dając pieniądze mi na bilety. Oczywiście, że był to dla mnie bardzo ważne.

Obserwując na przełomie lat w jaki sposób jesteśmy niszczeni widoczne jest współdziałanie Rządu z korporacją komunistyczną Donau Dnepr, której programy są szczytnie realizowane. Po prośbie o pomoc natychmiast wprowadzono E-Sądy obecnie fałszywe windykacje kwitną jak grzyby po deszczu, a bezkarni Komornicy ku uciesze dalej mogą grabić swoje ofiary przy pełnej ochronie Sądów działających na zlecenie obcych wywiadów, na szkodę naszego narodu i obywateli.

O działaniach żony pana Kwaśniewskiego można było przeczytać również w wydaniu internetowym. Były to praktyki skierowane przeciwko osobom niepoprawnym politycznie przez co leczonych w psychiatrycznych szpitalach, co w świetle nowości Europa Plus, jest uzasadnioną obawą oraz jedną religią i stosowanymi praktykami jak okultyzm. Doby Bóg nie pozwoli, aby było znieważone jego święte imię. Jezus Chrystus przyszedł na świat i nas już wykupił z marnego postępowania naszego, dlatego mamy wysławić Boga w ciele naszym. Osoby wierzące Bogu mają inne priorytety niż osoby, które jedynie wierzą w Boga. Diabeł wierzy również i drży. Za okultyzmem opowiedział się również pan Czesław Daleszak, oraz wokół mojej siostry są osoby związane silnie z okultyzmem, przez co narażone są jej dzieci. Od 2004 roku Prokuratura w Kielcach prowadziła działania na zlecenie Aleksandra Kwaśniewskiego wykorzystując osoby z naszego otoczenia w celu uniemożliwienia legalizacji obrotu depozytami carskimi. Osoba z Kielc zaskarżyła męża i nie oddała weksla na kwotę 50. MLN Euro. Okazało się , że weksel później znalazł się w posiadaniu Krzysztofa Pazika, który reaktywował przedwojenny korpus akademicki przy pomocy kradzionych dzieł sztuki. Widoczne jest również dofinansowanie szkoły PRESTŻ.

Z fałszywej arystokracji była u nas w domu i osoba, która prowadzi czasopismo PRESTIŻ, chciała przeprowadzić ze mną wywiad, który to w późniejszym czasie mogli by umieścić ze zdjęciem klona. Wówczas nie doszło do tego procederu, gdyż uznałam to za podstęp. Takim sposobem uwierzytelniono by kradzieże.

W księże o mordach rytualnych wyjaśnione są przykre sprawy oraz opis wydarzeń, które miały miejsce mówiące, że na tego typu sprawach dochodziło do skazania również niewinnych Żydów, którzy zostali pomówieni przez co zginęli. Polacy którzy doznali krzywd od wielu, a mimo to byli zawsze serdecznym narodem dla wielu, dziś stoją ponownie w niebezpieczeństwie , z powodu, że władza jest w rekach, które dążą do wprowadzania praktyk komunistycznych zmierzających do wprowadzeni jednej religii opartej na ich programie. Jest to działanie na szkodę naszego narodu oraz chrześcijan. Możliwość wprowadzenia ubojów rytualnych jest początkiem wprowadzania do liberalizmu czyli do połączenia wyznań w jeden zlepek. Powoduje to że historia ponownie oskarżać będzie nawzajem rożne osoby o mordy, zamiast przeciwdziałać temu w zalążku. W Polsce powinno być zakazane praktykowanie rytualnych ubojów. Żywność dla mniejszości narodowej, może być eksportowana i co do tego dziś nie ma żadnego problemu przy tak rozwiniętym transporcie. Narażanie Polski i Polaków oraz Żydów na ponowne podejrzenia o rytualne mordy a Polsce jest precedensem na skale światową. Ortodoksyjni Żydzi, którzy zrządzają w bankach naszymi rodowymi pieniędzmi, znakomicie wiedzą o skali wielkości depozytów rodowych naszej rodziny i jeśli by doszło do podmiany moje rodziny wówczas to Oni byli by oskarżeni i szargano by ich opinie jako morderców. Osoby w Polsce próbują już wszystkich możliwych sposobów aby nas zwabić i podmienić nasze dane osobowe, poprzez ich matactwa na klony. Z powodu arystokratycznego pochodzenia, moja rodzina jest niszczona i poniżana przez co widoczny jest związek dorobienia klonów, na osoby które korzystają z naszych rodowych pieniędzy i są przez to dobrze sytuowane. Po wymordowaniu naszej rodziny nikt by nawet nie wiedział, gdzie jestem z powodu już wcześniejszej podmiany tożsamości. Aby móc dokonywać tego typu praktyk pod pozorem Uboju rytualnego wykorzystano by nowo utworzone prawo, które zasłonić może prawdziwe intencje. Wielokrotnie ukazywano mojego dziadka Cara Mikołaja II z uciętą głową na kogucie. Jest to celowa profanacja. Pobranie mózgu do badań w Szwajcarii mojego dziadka, który tam się ukrył po wojnie oraz brak odpowiedzi o miejscu jego pochowku, czyli miejscu jego grobu, oraz otwarcie czaszki mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej bez jej zgody, i śmierć 30 kwietnia 2010r. w rocznicę śmierci Adolfa Hitlera , oraz po operacji trzy lata wcześniej umiera mój ojciec Józef Ludwik Bochyński, w nocy z 20/21 kwietnie o 3.30, co jest nader podejrzane w kontekście podmiany rodziny. Obecnie dziś jesteśmy niszczeni i zmierza się to do tego typu praktyk w XXI wielu, wykorzystując do tego nowoczesną technikę i prawo, które nie działa dla uczciwych ludzi. W Sądzie dorobiono Pismo do nie podjętej celowo sprawy, w dzień udanego zamachu na cara Aleksandra II,. Pismo datuje się na 13 marca 2013r. Sprawę podmienia się na klona udając, że jest sygnatura wpisana pomyłkowo, jak w wielu innych sprawach, przez oczywistą pomyłkę pisarską ale obecnie przez kasjerkę przez Annę Wojciechowska, która fałszuje dokumenty dla fałszywych hrabiów Tarnowskich , Pani Anna Wojciechowska jest synową Wojciechowskiej z domu Mazurek z ulicy Nowowiejskiej. Ciągła podmiana sygnatur i pomyłki są celowym oszustwem , gdyż dane są zatwierdzane bez możliwości poprawy, przy pomocy niezawisłych Sądów.

Z tego powodu zmierzanie do legalizacji uboju rytualnego, jest nie tylko niebezpieczne ale i nieetyczne oraz sprzeczne z naszą kulturą, która mogła być zagrożona przez faworyzowanie różnych mniejszości narodowych. Dojść mogło by do wprowadzenia zakazu patrzenia na kobiety z islamu i konieczność pociągnięcie osób łamiący ten zakaz do odpowiedzialności. Prawo nasze samo potrzebuje uzdrowienia a jeśli dojdzie do absurdów ludzie powstaną. Jest to powiązane jest brakiem szacunku dla Narodu Polskiego oraz narażenie na posądzeniu o antysemityzm i zbrodnie narodu Żydowskiego co mogło by doprowadzić do rozlewu krwi. Żądanie organizacji Żydowskiej w Polsce o legalizacji uboju rytualnego, może być początkom krwawych igrzysk, czyli dokonania zbrodni na naszej rodzinie i Polskim Narodzie.

Na reklamie promującej krwawe igrzyska, widoczny jest element z książki przekazanej mi ze Szwajcarii przez Pana Gustawa Schmita, która świadczy o już dokonywanej podmianie mojej rodziny przez Mazurków pochodzących z chłopstwa i osoby z działające dla służb. Z tego powodu można twierdzić, że zaplanowane jest działanie do Października a celu wymordowania całej naszej rodziny aby dokonać tego, co przez lata nie dokonał nawet sam Adolf Hitler. Ukazanie zdjęcia z okładki niemieckiej książki świadczy o celowości działań zmierzających do naszej likwidacji. Do tej pory wszystkie daty zostały anulowane i dziś wierzę, że również do tego nie dojedzie. Osoby które podają się za Żydów a nimi nie są, taktują innych jako profanum a szczegółowości osoby szlachetnie urodzone i chrześcijan, przez co mogą posunąć się do morderstwa, przy pełnej bierności Prokuratury, Sądu i Policji, która te fakty ukrywa zasłaniając się swoja niezawisłością. Właśnie w taki sposób traktują wszystkich nie z ich struktur, osoby z Donau Dnepr, Campania Island i Campania House. Ludzi nazywają małpami a Polaków głupcami, co oznacza ich profanację. Dokonali sprofanowania ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, aby nie mieć wyrzutów za dokonane kradzieże. Nadto zamierzali dokonać morderstw i podmiany rodziny. Aby zatrzeć ślady po tym fakcie zamierzano zmienić nazwę ulicy na ulicę Getta Warszawskiego. Powstanie w Getcie Warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia . Pani Marszałek Ewa Kopacz odczytała podjętą uchwałę w Sejmie w celu uczczenia pamięci ofiar, gdyż powstanie upadło 16 maja. W wywiadzie telewizyjnym Pani Marszałek Ewa Kopacz powiązała jednocześnie tą datę z datą 21 kwietnia spotkania na Cyprze gdzie będzie dyskutowany punkt 13 paktu fiskalnego. Pani Ewa Kopacz połączyła symbolicznie datę 21 kwietnia szósta rocznicę śmierci Józefa Ludwika Bochyńskiego z 13 kwietnia bieżącego roku nieudanego zamachu na nas. Dwunastego kwietnia bieżącego roku zostałam uznana za ,,profanum”, wyjaśniono to 14 kwietnia i dotyczy kilku osób.

Potwierdzono tym samym kolejna próbę likwidacji rodziny carskiej przy pełnym udziale władz Polski, Instytucji jak Prokuratura i Sądy, które nie stosują się do prawa i ukrywają przestępstwa zasłaniając się niezawisłością Sądu,zabezpieczając interesy finansowe grupy Donau Dnepr. Cały czas grupa ta dokonuje kradzieży wykorzystując do tego celu dotychczasowe wyroki sądu dla utworzonych klonów naszej rodziny carskiej.

Według Słowa Bożego nie są oni Żydami ale Synagogą szatana. Mają czelność podnieść rękę nawet na Pomazańców Pańskich. To Bóg wybiera ludzi do swojego działa a nie człowiek. Jezus Chrystus jest tym, który będzie sądzić ziemie. On osądzi każdy czyn dobry czy zły czy tajny.

 Z Bożym błogosławieństwem:
Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

Powrót

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s